Ceny transferowe przedstawiają ocenę relacji gospodarczych pomiędzy tzw. podmiotami powiązanymi. Punktem wyjścia jest ustawodawstwo międzynarodowe, dla którego podstawowe ramy prawne wyznacza Dyrektywa OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz administracji podatkowej z 2010 roku, jak również wymogi wynikające z ustawodawstwa krajowego, znajdujące się w ustawie o podatku dochodowym.
W przypadku kontroli podatkowej organ podatkowy żąda wykazania „porównania” z cenami rynkowymi pomiędzy podmiotami niezależnymi, co prowadzi do konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych wraz z doborem odpowiedniej metody oceny transakcji pomiędzy podmiotami zależnymi.

w związku z tym oferujemy:

  • przygotowanie dokumentacji cen transferowych (master file, local file, opinie biegłego)
  • ocena sporządzonej dokumentacji zagranicznej (np. od spółki matki) oraz przygotowanie dokumentacji lokalnej (dla potrzeb spółki córki)
  • aktualizowanie dokumentacji cen transferowych
  • dobór właściwego systemu rozliczania cen transferowych
  • przygotowanie wewnętrznej dyrektywy dotyczącej cen transferowych
  • doradztwo w zakresie cen transferowych

W ramach dokumentacji cen transferowych przeprowadzamy analizę funkcjonalną oraz analizę ryzyka, która posłuży do określenia, istotnych pod względem gospodarczym, cech transakcji, analizy ryzyka związanego z charakterem ocenianej transakcji oraz czynności związanych z daną transakcją. Następnie dokonujemy wyboru najodpowiedniejszej metody ustalenia standardowej (niezależnej) ceny oraz przeprowadzamy analizę porównawczą niezależnej ceny.

Dokumentacja cen transferowych zawiera wnioski dla celów podatkowych, dlatego ze względu na konieczność jej przedłożenia podczas kontroli podatkowej, dodatkowo oferujemy klientom doradztwo mające na celu wyjaśnienie właściwemu organowi podatkowemu metod ustalania ceny niezależnej oraz wniosków z naszych analiz.